اکسید بور ساخت کشور ترکیه

اکسید بور ساخت کشور ترکیه ( برند اتی معدن)

دانلود مشخصات محصول

PRODUCT SPECIFICATION

Boron Oxide

Glassy

B2O3

Diboron Trioxide

CAS No: 1303-86-2 / EC No: 215-125-8

Chemical Specification

Particle Size Specification

EYS TBL ETi 01/06.08.2015/00

Rev. : 2021/00